Hrozí nám v budoucnu nedostatek elektřiny?


Není pochyb o tom, že dnes jsme v podstatÄ› cele závislí na elektÅ™inÄ›. Ta pohání naprostou vÄ›tÅ¡inu vÄ›cí, které používáme dennÄ› a bez kterých se zkrátka neobejdeme. Problém je vÅ¡ak v tom, že zdroje, které k výrobÄ› elektÅ™iny používáme, nejsou ani zdaleka nevyÄerpatelné. NejÄastÄ›ji používaná paliva, Äerné a hnÄ›dé uhlí, dojdou kompletnÄ› v horizontu pÅ™ibližnÄ› 50 let. Není tedy těžké si pÅ™edstavit, jaké problémy to může způsobit.

 

bez elektřiny se dnes neobejdeme

 

Rozhodně je tedy na místě se ptát, zda nám hrozí nedostatek elektřiny, zvláště když vezmeme v úvahu její stále rostoucí spotřebu a také poněkud napjatou politickou situaci. Tato hrozba je totiž mnohem reálnější, než by se mohlo zdát. Proto není divu, že se proti ní vlády snaží něco dělat. To ovšem není tak snadné, jak by se mohlo zdát.

 

V podstatÄ› jedinou možností, kterou máme, je pÅ™ejít na jiné zdroje energie, kterých bude dostatek. Ale na jaké? Ano, znaÄnÄ› se investuje do obnovitelných zdrojů, jako je energie solární, vÄ›trná Äi vodní, problém je ovÅ¡em v tom, že tyto nelze použít ani zdaleka vÅ¡ude, a navíc jsou znaÄnÄ› nespolehlivé, zvláštÄ› když vezmeme v úvahu i probíhající globální zmÄ›ny klimatu.

 

transformátor elektrického napětí

 

Další variantou je Uran, avÅ¡ak ten valná Äást veÅ™ejnosti odmítá, pÅ™edevším kvůli obavám z havárií, jako byla ta v Černobylu, na Třímílovém ostrovÄ› Äi ve FukuÅ¡imÄ›. To, že pravdÄ›podobnost nÄ›Äeho takového je jen velmi malá, zvláštÄ› vzhledem k tomu, že se neustále zpřísňují bezpeÄnostní opatÅ™ení a zlepÅ¡ují varovné systémy, pro nÄ› není dostateÄným ujiÅ¡tÄ›ním. O problémech s ukládáním vyhoÅ™elého paliva nemluvÄ›.

 

Nezdá se tedy, že by kterákoliv z variant byla dokonalá. AvÅ¡ak jak nám dochází uhlí, bude nutné se pro nÄ›jakou rozhodnout a investovat do ní dřív, než bude pozdÄ›. VÄ›tÅ¡ina vlád se zatím rozhoduje pro obnovitelné zdroje. Zda budou tyto ale skuteÄnÄ› dostateÄné, ukáže až Äas.