Jsou společenské normy skutečně nutné?


SpoleÄenské normy existují mezi lidmi již od poÄátku Äasů. AÄkoliv se v jednotlivých civilizacích liší, jejich obyvatelé vždy vÄ›dí, jak se mají chovat, co je přípustné a co nikoliv. Ano, nÄ›které jsou potvrzeny i zákonem, valná vÄ›tÅ¡ina z nich je vÅ¡ak nepsaná. PÅ™esto se jimi lidé, až na nÄ›které výjimeÄné jedince, řídí. To ukazuje na jejich důležitost pro naÅ¡i spoleÄnost. ProÄ na nich ale tolik lpíme?

 

spoleÄenské normy se mÄ›ní

 

Je pravdou, že jejich nedodržení v nás budí pohorÅ¡ení. Tento fakt je znatelný také tím, s jakou neochotou mnozí pÅ™istupují k obÄasným zmÄ›nám tÄ›chto norem. K nÄ›mu samozÅ™ejmÄ› dochází, neboÅ¥ se nejedná o pevnÄ› daná pravidla, která jsou dodržovaná po tisíciletí, aÄkoliv různá náboženství se nás snaží pÅ™esvÄ›dÄit o opaku. VÄ›tÅ¡inou jsou výsledkem kultury dané oblasti, a ovlivňovány klimatickými i přírodními podmínkami a také historií, a toto vÅ¡e podléhá zmÄ›nám.

 

Zde je potÅ™eba říci, že právÄ› spoleÄenská pravidla, nÄ›kdy nazývané také etiketa (i když toto slovo se obvykle používá v trochu jiném významu), pro nás mají velký význam, pÅ™edevším pak z psychologického hlediska. Slouží nám jako návod k tomu, jak se máme chovat, abychom byli spoleÄností pÅ™ijati – a to je pro ÄlovÄ›ka, který je velmi sociálním druhem, skuteÄnÄ› důležité.

 

různé kultury s různými pravidly

 

PÅ™edevším pak díky nim víme, co je dobÅ™e a co nikoliv, dává nám ty základní hodnoty, podle kterých budeme řídit svůj život. To je vÅ¡ak ponÄ›kud ironické, když si uvÄ›domíme, že se tato pravidla mezi jednotlivými kulturami mohou znaÄnÄ› liÅ¡it – například u nás je spoleÄensky pÅ™ijatelné dát si hovÄ›zí steak nebo burger. Pokud vás s ním nÄ›kdo uvidí, nic se nedÄ›je. V Indii je tomu ale jinak, zde byste se stali silným terÄem hnÄ›vu.

 

Pokud se tedy stÄ›hujeme do jiného konce svÄ›ta, nebo jej chceme byÅ¥ jen navÅ¡tívit, je vhodné si pÅ™edem zjistit, jaké spoleÄenské normy panují zrovna v naší destinaci. RozhodnÄ› by totiž nebylo dobré udÄ›lat hned zkraje Å¡patný dojem. JistÄ›, nejspíše by vám odpustili, ale nálepky cizince se pak už nejspíš nezbavíte.